Audi Impressum

Porsche Croatia d.o.o.

 

Porsche Croatia d.o.o. je generalni uvoznik za marku Audi za Republiku Hrvatsku.

Transparentnost i otvorena komunikacija unutar i izvan tvrtke Porsche Croatia se kod nas podrazumijevaju.

Važne informacije o Porsche Croatia i kako nas najlakše kontaktirati možete pronaći ovdje.

Porsche Croatia je društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagrebu, Miroslava Miholića 2.

Tvrtka Porsche Croatia je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080284872. (MB) poslovnog subjekta: 1435396, (OIB/PDV ID): HR56007827423

Tvrtka kod koje se vode pravni računi:
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Broj računa Porsche Croatia: 2484008-1100156754

Iznos temeljnog kapitala: 78.610.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti.

Uprava:
Franz Lohninger
Ivo Ivančević

Direktor marke: Vladimir Lipovac

Voditelj marketinga & PR-a: Petra Kovačević

Veliki kupci: Dražen Došen

Direktor postprodaje: Vicko Ljuban

Poštanska adresa:
Miroslva Miholića 2, HR-10 010 Zagreb
Tel: + 385 1 62 69 111
Fax: + 385 1 62 24 052
Email: audi@porschecroatia.hr

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja naših internetskih stranica audiservis.hr posebno nam je važna. U nastavku Vas stoga detaljno obavještavamo o obradi osobnih podataka. 

Za zaštitu podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorno je društvo Porsche Croatia d.o.o. kao uvoznik za Audi. 
Društvo Porsche Croatia d.o.o. se kod korištenja i obrade osobnih podataka striktno drži važe?ih europskih i nacionalnih propisa o zaštiti podataka. Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom opsegu, uz ograni?enja temeljem niže navedenih prava ispitanika, ima društvo Porsche Croatia d.o.o.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se samo na audi4plus.com.hr i povezane podstranice, no ne i na internetske stranice kojima upravljaju i koje kontroliraju tre?e osobe. Molimo provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na internetskim stranicama kojima upravljaju i koje kontroliraju tre?e osobe jer su te internetske stranice izvan naše kontrole i Porsche Croatia d.o.o. ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka.

[1.] Sigurnost podataka

[1.1.] Društvo Porsche Croatia d.o.o. je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovaraju?e tehni?ke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, izme?u ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilago?avaju aktualnom stanju tehnike. Ako do?e do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ?emo Vas o tome u skladu s važe?im propisima.
 

[1.2.] Molimo imajte na umu da je za adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka, osim navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih s naše strane, nužno da i Vi sami brinete o sigurnoj pohrani predanih Vam ili priop?enih korisni?kih podataka i/ili lozinki te njihovoj tajnosti.

[2.] Korištenje internetskih stranica od strane maloljetnika

[2.1.] Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isklju?ivo od osoba koje su navršile 14. godinu života. Zabranjuje se korištenje sustava i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez privole roditelja/skrbnika. Ako unato? tome do?e do takve obrade podataka, istu ?emo obustaviti ?im za nju saznamo te podatke takvih osoba izbrisati.
 

[3.] Prikupljanje i obrada osobnih podataka

[3.1.] Podaci koje ste Vi stavili na raspolaganje

Osobne podatke obra?ujemo samo sukladno važe?im propisima o zaštiti podataka. Kad komunicirate s nama ili unosite podatke u neki od obrazaca na našoj internetskoj stranici, primate na znanje da ?e se podaci, koje ste naveli u odgovaraju?em obrascu, obraditi u niže opisane svrhe (vidi to?ku [5.] i [6.]).

[4.] Partneri

Društvo Porsche Croatia d.o.o. ne provodi sve obrade osobnih podataka samo, ve? za to koristi pomo? profesionalnih partnera:
- društva T-Rex d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu;
- društva MegaNET d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu 

a koja djeluju po nalogu društva Porsche Croatia d.o.o.

 

Partneri su pažljivo odabrani te odgovaraju?im tehni?kim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštivanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih daju tre?im osobama. 
Osim toga, ni društvo Porsche Croatia d.o.o. te podatke ne?e proslje?ivati tre?im osobama - kao što su izdava?i imenika i agencije za izravni marketing.

[5.] Obrade podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole

Detaljnije informacije o obradama podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole nabrojene su kako slijedi:
 

  Upit za popravak ili održavanje vozila

 •   Prilikom slanja kontaktnog obrasca za upit za popravak ili održavanja vozila Vaši se osobni podaci iz polja s podacima za kontakt (ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa) i podaci o vozilu (model, šasija, oznaka motora, snaga motora, godina proizvodnje) obra?uju i šalju odabranom prodajnom partneru.

 •   Svrha: priprema ponude za popravak ili održavanje vozila

 •   Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovornih radnji na Vaš zahtjev

 •   Razdoblje pohrane: 7 dana

[6.] Obrade podataka koje podliježu obvezi davanja privole

Porsche Croatia d.o.o. obra?uje osobne podatke navedene u to?ki [3.] u sljede?e svrhe: 
 

  Prijava za newsletter

 •   podaci navedeni kod prijave (naslov, ime, e-mail adresa) koriste se samo za slanje newslettera, a za to koristimo e-mail adresu koju ste naveli. Nakon toga morate potvrditi da ste kao vlasnik e-mail adrese suglasni s primitkom newslettera (tzv. double opt-in). Pretplatu u svako doba možete povu?i pomo?u opcije za odjavu koja je predvi?ena u newsletteru ili slanjem poruke na zastita.podataka@porschecroatia.hr.

 • Svrha: slanje informacija o proizvodima, uslugama i doga?anjima

 • Pravna osnova: privola

 • Razdoblje pohrane: sve dok se šalje newsletter i ne povu?e privola

[7.] Kola?i?i i Social Plug-ins

[7.1.] Podatke prikupljamo automatski koriste?i kola?i?e. Kola?i? (cookie) je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje postavke za internet. Tu tehnologiju koriste gotovo sve internetske stranice. Vaš internetski preglednik preuzima tu datoteku prilikom prvog posjeta odre?enoj internetskoj stranici. Prilikom sljede?eg otvaranja te stranice s istim terminalnim ure?ajem kola?i? i u njemu sadržane informacije šalju se ili internetskoj stranici koja ih je generirala (First-Party cookie) ili drugoj internetskoj stranici kojoj pripada (Third-Party cookie). Na taj na?in internetska stranica prepoznaje da je ve? posje?ena preko tog internetskoj preglednika te u nekim slu?ajevima prilago?ava sadržaj koji se prikazuje.

[7.2.] Pobliže informacije o kola?i?ima koji se koriste na našim stranicama prona?i ?ete u našoj Smjernici za kola?i?e.

[8.] Prava koja Vam pripadaju

download obrasca Zahtjev za ostvarivanje prava


Vezano uz obradu osobnih podataka, možete koristiti sljede?a prava:

[8.1.] Pravo na pristup osobnim podacima

Možete zatražiti potvrdu obra?uju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri.

[8.2.] Pravo na ispravak

Obra?ujemo li Vaše nepotpune ili neto?ne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu. Ako ste uspostavili korisni?ki ra?un, u svakom trenutku možete sami pristupiti svojim osobnim podacima te iste sami ispraviti ili dopuniti. Povrh toga svoj korisni?ki ra?un možete u svako doba i zatvoriti.

[8.3.] Pravo na brisanje

Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zašti?ene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu privolu koju ste povukli. 
Me?utim, morate pritom voditi ra?una o mogu?em postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom ure?ene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd.

[8.4]. Pravo na ograni?avanje obrade

Imate pravo zatražiti ograni?avanje obrade Vaših podataka:
- ako osporavate to?nost Vaših podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogu?uje provjeru to?nosti podataka, 
- ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograni?avanje korištenja podataka,
- ako nam za predvi?enu svrhu podaci više nisu potrebni, a vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili 
- ako ste na obradu podataka uložili prigovor.

[8.5.] Pravo na prenosivost podataka

Podatke koje ste nam ustupili i koje obra?ujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, ?emo Vam predati na Vaš zahtjev u strukturiranom, uobi?ajenom i strojno ?itljivom formatu. Ako je to tehni?ki izvedivo, možemo ih i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o Vašem zahtjevu.

[8.6.] Pravo na podnošenje prigovora

Obra?ujemo li Vaše podatke radi izvršavanja zada?a od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili se pri obradi pozivamo na nužnost zaštite našeg legitimnog interesa, možete uložiti prigovor na obradu podataka ako postoji ja?i interes za zaštitom Vaših podataka. Prigovor na slanje reklama možete podnijeti u svako doba bez navo?enja razloga.

[8.7.] Pravo na žalbu

Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava ili sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva mogu?a pitanja.

Sva gore navedena prava možete ostvariti izravno pri Porsche Croatia d.o.o., upu?ivanjem poruke elektroni?ke pošte na adresu zastita.podataka@porschecroatia.hr.

Osim direktno nama, možete se obratiti sa svojim prigovorom ili žalbom i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

[9.] Kontaktni podaci voditelja obrade

Porsche Croatia d.o.o.
uvoznik za Audi
Zagreba?ka 117, HR - 10 410 Velika Gorica
zastita.podataka@porschecroatia.hr

 

Kontakt podaci - zaštita podataka:
zastita.podataka@porschecroatia.hr
Telefon: 01/6269-013

 

 

Smjernica za kola?i?e


Zaštita vaše privatnosti prilikom korištenja naše internetske stranice (www.audi4plus.com.hr) posebno nam je važna. Zbog toga vas u nastavku detaljno želimo informirati o prikupljanju osobnih i drugih podataka. Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom opsegu, uz ograni?enja temeljem niže navedenih prava ispitanika, ima društvo Porsche Croatia d.o.o. Za zaštitu podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorno je društvo Porsche Croatia d.o.o. kao uvoznik za Audi Hrvatsku. Društvo Porsche Croatia d.o.o. se kod korištenja i obrade osobnih podataka striktno drži važe?ih europskih i nacionalnih propisa o zaštiti podataka. Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom opsegu, uz ograni?enja temeljem niže navedenih prava ispitanika, ima društvo Porsche Croatia d.o.o. Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se samo na www.audi4plus.com.hr i povezane podstranice, no ne i na internetske stranice kojima upravljaju i koje kontroliraju tre?e osobe. Molimo provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na internetskim stranicama kojima upravljaju i koje kontroliraju tre?e osobe jer su te internetske stranice izvan naše kontrole i Porsche Croatia d.o.o. ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka.

 

Na ovoj se internetskoj stranici koristi softver za analizu njezina korištenja. Evaluacijom tih podataka može se do?i do važnih spoznaja o potrebama korisnika koje pomažu u daljnjem poboljšanju kvalitete ponude. Svakim otvaranjem internetske stranice neograni?eno se pohranjuje sljede?i podatkovni slog:

 

 •   anonimizirani oblik IP-adrese ra?unala s kojeg se pristupa stranici

 •   datum i vrijeme otvaranja

 •   naziv otvorene stranice, odnosno datoteke

 •   ID sesije

 •   referrer URL (prethodno posje?ena stranica s koje se pristupilo našoj internetskoj stranici)

 •   koli?ina prenesenih podataka

 •   informacije o proizvodu i verziji korištenog preglednika

 •   operativni sustav koji koristi korisnik 

  

1.    Što je kola?i? (cookie)?

 

Kola?i? (cookie) je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje postavke za internet. Tu tehnologiju koriste gotovo sve internetske stranice. Vaš preglednik preuzima tu datoteku prilikom prvog posjeta odre?ene stranice. Prilikom sljede?eg otvaranja te stranice s istim terminalnom kola?i? i u njemu pohranjene informacije šalju se ili internetskoj stranici koja ih je generirala ("First-Party Cookie") ili drugoj internetskoj stranici kojoj pripada ("Third-Party Cookie"). Na taj na?in internetska stranica prepoznaje da je ve? posje?ena preko tog preglednika te ponekad prilago?ava sadržaj koji se prikazuje.

 

Neki kola?i?i su izrazito korisni budu?i da mogu poboljšati korisni?ko iskustvo prilikom ponovnog otvaranja internetske stranice koju ste posjetili više puta. Pod uvjetom da koristite isti terminal i isti preglednik, kola?i?i se npr. sje?aju vaših preferencija, daju obavijesti o tome kako koristite neku stranicu te prilago?avaju prikazanu ponudu vašim osobnim interesima i potrebama. Ve?ina kola?i?a koje koristimo automatski se nakon završetka sesije brišu s vaše mati?ne plo?e ("session-cookies"). No, pored toga koristimo i kola?i?e koji na mati?noj plo?i ostaju i nakon završetka sesije, a služe uglavnom poboljšanju korisni?kog iskustva prilikom ponovnog otvaranja te stranice, na na?in da se internetska stranica nakon toga može prilagoditi vašim osobnim potrebama te se tako mogu optimizirati i vremena u?itavanja stranica.

2.    Postavke kola?i?a na ovoj internetskoj stranici   

2.1.  Kola?i?i za koje nije potrebna suglasnost 

Obavezno potrebni kola?i?i, koji se nazivaju i "strictly necessary", osiguravaju funkcije bez kojih ovu internetsku stranicu ne bi mogli koristiti na predvi?eni na?in. Te kola?i?e koristimo isklju?ivo mi te se stoga radi o tzv. First party cookies (kola?i?i od prve strane) koji se na vašem ra?unalu pohranjuju samo tijekom aktualne sesije preglednika. Obavezno potrebni kola?i?i: za funkciju prijave (login) imamo tzv. sesijski kola?i? ("session cookie"). Bez tog kola?i?a ne postoji mogu?nost prijave, a prema tome nisu raspoložive ni funkcije koje su povezane s prijavom.  

Nadalje, takvi kola?i?i primjerice kod promjene stranice osiguravaju eventualnu funkcionalnost promjene s http na https te time ispunjavanje pove?anih zahtjeva prema sigurnosti prijenosa podataka. Za korištenje obavezno potrebnih kola?i?a nije potrebna suglasnost. 

 

Obavezno potrebni kola?i?i ne mogu se deaktivirati preko funkcija ove stranice, ali se u svako doba mogu deaktivirati preko korištenog preglednika. Vidi s tim u vezi niže navedene upute.


  

2.2.  Kola?i?i od prve strane (First party cookies) za koje je potrebna suglasnost 

Kola?i?i koji, prema isklju?ivo pravnoj definiciji, nisu nužno potrebni kako bi se mogla koristiti internetska stranica, ipak imaju važne zada?e. Naime, bez tih kola?i?a nisu raspoložive funkcije koje omogu?uju komforno surfanje po našoj stranici, kao što su npr. unaprijed ispunjeni obrasci. Postavke, kao npr. odabrani jezik ne mogu se pohraniti te se stoga moraju ponovno namještati na svakoj stranici. Osim toga, u tom vam slu?aju više ne možemo davati individualno prilago?ene ponude. 

U nastavku je popis korištenih kola?i?a od prve strane zajedno s njihovim opisom:  
  

 

Zada?a: kola?i? pamti je li korisnik prijavljen.
Vrijeme pohrane: tijekom sesije, a neki podaci i do 2 tjedna. (svi podaci su anonimni odnosno anonimizirani) 

 

 

Zada?a: Pomo?u usluga društva Webtrekk prikupljamo statisti?ke podatke o korištenju naše internetske ponude. Ti se podaci koriste kako bi se internetska stranica i naše ponude kontinuirano poboljšali i optimizirali te kako bi vam na taj na?in bile zanimljivije. Podaci osiguravaju parametre poput npr. broja posjetitelja, stope klikanja te prosje?nog vremena aktivnog zadržavanja korisnika na stranici kako bi se njihovom evaluacijom dodatno poboljšala internetska stranica. Tako?er se pomo?u referrer URL-a (prethodno posje?ena stranica) statisti?ki evaluira broj korisnika koji su s internetskih stranica naših partnera došli na naše internetske stranice kako bi se utvrdilo koja je od naših marketinških kampanja izazvala zanimanje za našu internetsku stranicu. 
Vrijeme pohrane: Kola?i? se briše nakon 6 mjeseci neaktivnosti. Ako unutar tog vremenskog razdoblja posjetite stranicu, životni vijek kola?i?a se produljuje za daljnjih 6 mjeseci. (svi podaci su anonimni odnosno anonimizirani) 

 

 

Zada?a: Pomo?u usluga društva Tealium iQ upravljamo našim marketinškim alatima. Tealium pri tome djeluje kao posrednik izme?u internetske stranice i naših partnera. Podaci se proslje?uju Tealium-u te se na odgovaraju?i na?in prenose partnerima. 
Vrijeme pohrane: Ne pohranjuju se nikakvi podaci ve? se isklju?ivo prenose partnerima. 
  

 

Zada?a: Pomo?u VWO-a izra?ujemo korisni?ke testove za optimizaciju i daljnji razvoj naše internetske stranice. VWO pri tome analizira statisti?ke podatke o korištenju naše promidžbene ponude. Dodatno se koristi alata kao A/B-Testtool. Pri tome se podaci poput npr. broja posjetitelja, stope klikanja te prosje?nog vremena aktivnog zadržavanja korisnika na stranici svrstavaju odgovaraju?im varijantama testova. 
Vrijeme pohrane: tijekom sesije, a neki podaci i do 10 godina (svi podaci su anonimni odnosni anonimizirani) 

 

2.3.  Kola?i?i tre?e strane (Third-Party Cookies) za koje je potrebna suglasnost

 

Na ovoj su stranici integrirani i sadržaji tre?ih osoba. Te tre?i davatelji usluga mogu postavljati kola?i?e dok pregledavate internetsku stranicu i na taj na?in primjerice dobiti informaciju da ste otvorili jednu od naših internetskih stranica. Molimo posjetite stranice tih tre?ih davatelja usluga radi daljnjih informacija o njihovom korištenju kola?i?a. 
  

 • Naziv kola?i?a: Google Inc. (https://support.google.com/adwords)

 •  

 • Zada?a: Ova internetska stranica koristi Google AdWords i u okviru Google AdWords-a Conversion Tracking i Remarketing Codes. Pri tome Google AdWords postavlja kola?i? za Conversion Tracking kad kliknete na neki Google-ov oglas. Posje?ujete li odre?ene stranice na našoj internetskoj stranici, Google i mi možemo vidjeti da ste kliknuli na oglas te da ste preusmjereni na ovu stranicu. Informacije dobivene od kola?i?a za konverziju služe izradi statistika za korisnike AdWords-a koji koriste Conversion Tracking. Kroz te statistike saznajemo ukupan broj korisnika koji je kliknuo na oglas koji je uklju?io Google i koji su otvorili stranicu koja ima Conversion-Tracking-Tag. Pomo?u Google-ove funkcije Remarketing dolazimo do korisnika koji su ve? posjetili našu internetsku stranicu. Tako možemo naše reklame prezentirati ciljnim skupinama koje ve? iskazuju zanimanje za naše proizvode ili usluge.   

  Razdoblje pohrane: 30 dana (svi podaci su anonimni odnosno anonimizirani) 
    

   

 • Naziv kola?i?a:  Facebook (http://www.facebook.com/policy.php)

 •  

 • Zada?a: Facebook-ovim se pikselima mogu pratiti korisnički definirane ciljane skupine i doga?aji konverzije. Tako se za neku stranicu može poslati više prilago?enih doga?aja te preko upu?ivanja URL-a  uklju?iti i drugi podaci. Na taj se na?in mogu prikupiti i analizirati odre?eni uzorci aktivnosti koji omogu?uju detaljne zaklju?ke o u?inkovitosti reklama i obuhva?enom krugu korisnika i tako doprinijeti optimizaciji i atraktivnijem oblikovanju vlastitih oglasa. 

  Razdoblje pohrane: Sesijski kola?i?i (privremeni) prestaju nakon sesije. Trajni kola?i?i imaju duže razdoblje pohrane. (svi podaci su anonimni ili anonimizirani, to zna?i da ne vidimo osobne podatke pojedina?nih korisnika. Te podatke, me?utim, Facebook pohranjuje i obra?uje, o ?emu vas obavještavamo u skladu s našim saznanjima. Facebook može te podatke povezati s vašim Facebook ra?unom te ih tako?er koristiti u vlastite promidžbene svrhe, u skladu sa svojom smjernicom o korištenju podataka. Facebook-u, kao i njegovim 
    

 •  

3. Social Plugins

 

Porsche Croatia d.o.o. koristi na stranici www.audi4plus.com.hr i tzv. social plugins (u nastavku gumbi), odnosno dodatke za društvene mreže kao što su Facebook, i Twitter. Prilikom posjeta našoj internetskoj stranici ti su gumbi standardno deaktivirani, tj. oni bez vas ne šalju podatke doti?noj društvenoj mreži. Prije nego što gumbe možete koristiti morate ih aktivirati tako da kliknete na njih. Gumb ostaje aktivan sve dok ga opet ne deaktivirate ili dok ne obrišete svoje kola?i?e.  

Nakon aktiviranja uspostavlja se izravna veza s poslužiteljem doti?ne društvene mreže. Sadržaj gumba prenosi se izravno s društvenih mreža u vaš preglednik i on ga integrira u internetsku stranicu. Ve? nakon aktiviranja gumba doti?na društvena mreža može prikupljati podatke, neovisno o tome da li ste u interakciji s gumbom ili ne. Ako ste prijavljeni na nekoj društvenoj mreži, ona vašu posjetu ove stranice može povezati s vašim korisni?kim ra?unom. Posjet drugim stranicama društvena mreža ne može povezati ako tamo niste aktivirali doti?ni gumb. Ako ste ?lan neke društvene mreže i ne želite da ta društvena mreža podatke prikupljene prilikom posjeta našoj stranici poveže s vašim podacima koji su tamo pohranjeni, prije aktiviranja gumba morate se odjaviti iz te društvene mreže. Na opseg podataka koje društvene mreže prikupljaju sa svojim gumbima nemamo nikakvog utjecaja. Podatke o svrsi i opsegu prikupljanja podataka te njihovoj daljnjoj obradi i korištenju od strane doti?nih društvenih mreža, kao i informacije o vašim pravima i mogu?im postavkama za zaštitu vaše privatnosti možete prona?i u Pravilima o privatnosti tih društvenih mreža. 

 

 

Facebook 
Na našim internetskim stranicama koriste se Social-Plugins od Facebook-a. Za to koristimo Like-Button. Tu se radi o ponudi ameri?kog društva Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 SAD). Posje?ivanjem neke od naših internetskih stranica koja sadrži takav Plugin ne uspostavlja se nikakva veza s ovim društvom. Do navedenog dolazi tek po davanju vaše izri?ite privole, za koju vas se pita nakon što kliknete na odgovaraju?i gumb. 
O svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Facebook-a, kao i s time povezanim pravima i mogu?nostima postavki za zaštitu vaše privatnosti molimo pro?itajte u napomenama o zaštiti osobnih podataka koje je sro?io Facebook: 

  http://www.facebook.com/policy.php

Ako ne želite da Facebook podatke prikupljene našom prisutnosti na internetu svrsta u vaš Facebook-ra?un, morate se prije posjete našoj internetskoj stranici odjaviti na Facebooku. Preuzimanje Facebook-ovih Plugins možete i posve onemogu?iti koriste?i Add-Ons za vaš preglednik, npr. koriste?i "Facebook Blocker". 
  

Youtube 
Na našim internetskim stranicama koriste se Social-Plugins od Youtube-a. Za to koristimo video prikaze umetnute u kod internetske stranice. Tu se radi o ponudi ameri?kog društva Google Inc. 

O svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Youtube-a, kao i s time povezanim pravima i mogu?nostima postavki za zaštitu vaše privatnosti molimo pro?itajte u napomenama o zaštiti osobnih podataka koje je sro?io Google: 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/                                                                

 

Prilikom posjete ove internetske stranice aktualno se postavljaju kola?i?i. Ako želite deaktivirati gore navedene kola?i?e, kliknite ovdje. 
Radi tehni?ke provedbe ove zabrane u vaš ?e se preglednik postaviti kola?i? za odjavu (opt-out cookie). Taj kola?i? služi isklju?ivo za identifikaciju vaše zabrane. Molimo obratite pozornost na to da se kola?i? za odjavu (opt-out cookie) iz tehni?kih razloga može primijeniti samo za preglednik s kojeg je postavljen. Ako brišete kola?i?e ili koristite drugi preglednik, odnosno drugi terminal, zabranu (opt-out) morate postaviti ponovno. 

4. Vaše postavke kola?i?a

Vaš se preglednik može namjestiti tako da se kola?i?i generiraju samo uz vašu suglasnost ili da se generalno odbijaju. No, željeli bismo ukazati na to da se bez kola?i?a odre?ena podru?ja internetske stranice mogu koristiti samo ograni?eno ili se ne mogu koristiti uop?e. 
Imate mogu?nost upravljati korištenjem "kola?i?a" i eventualno ih sprije?iti ako svoj preglednik konfigurirate na sljede?i na?in: 

 

 •   Internet Explorer, vidi ovdje 
  Dodaci - opcije za internet - kartica  "Prošireno" - pod to?kom Sigurnost kva?icu staviti kod "Pošalji internetskim stranicama posje?enima Internet Explorerom zahtjeve "Do Not Track " - potvrditi 

 •  

 •   Firefox, vidi ovdje 
  Izbornik - postavke - zaštita podataka - pod to?kom Kronika staviti na "kreiranje korisni?ki definiranih postavki" - pod to?kom "Cookies" odabrati željene postavke - potvrditi 

 •  

 •   Google Chrome, vidi ovdje
  Izbornik - postavke - proširene postavke - pod to?kom "zaštita podataka" kliknuti na "postavke sadržaja" - kod to?ke "Cookies" staviti željene kva?ice - potvrditi  

 •  

 •   Safari, vidi ovdje
  Safari - postavke - zaštita podataka - pod to?kom "kola?i?i i podaci internetskih stranica" odabrati željene postavke - potvrditi